Provozní řád veřejného dětského hřiště v Kvasicích

08.07.2011 09:15

 1/ Tento provozní a návštěvní řád je bezvýhradně závazný pro všechny návštěvníky a uživatele hřiště.

2/ Provozovatelem hřiště je Rodinné centrum Kalíšek, Husova 400, Kvasice.

3/ Provozní doba je:
duben – říjen 9:00 – 19:00 hod.
listopad – březen 9:00 – 17:00 hod.

4/ Používání hřiště, jeho vybavení a zařízení je určeno pro věkovou hranici od 3 do 12 let, s váhou dítěte do 60 kg, s předností pro děti do 6 let.
Starší osoby nemají na vybavení a zařízení hřiště přístup, mimo osob vykonávající dozor a dohled nad dětmi.

5/ Dětem je vstup na dětské hřiště, pískoviště, užívání herních prvků a vybavení dětského hřiště povoleno jen v doprovodu a pod trvalým dozorem rodičů, zákonného zástupce či jiné odpovědné osoby.

6/ Osobám podnapilým, pod vlivem omamných a psychotropních látek a nemocným infekční nebo jinou přenosnou nemocí je vstup zakázán.

7/ Pobyt na dětském hřišti a pískovišti je na vlastní nebezpečí uživatele, za děti ručí rodiče, odpovědný zástupce či jiná dítě doprovázející dospělá osoba.

8/ Úmyslné poškození, zničení a znečištění dětského hřiště a herních prvků je trestné. Každý kdo způsobí poškození, zničení dětského hřiště je povinen uhradit vzniklou škodu ve prospěch provozovatele.

 

 

Návštěvníkům je zakázáno:

 • házet kamínky na skluzavku a vyhazovat je ven z dopadové zóny
 • klouzání a houpání se hlavou dolů a ve stoje
 • vylézání na střechu věže
 • přelézání zábran a zábradlí
 • provádět bez souhlasu provozovatele jakékoliv úpravy nebo neodborné zásahy s vybavením a zařízením dětského hřiště
 • používání zařízení dětského hřiště a pískoviště nad rámec běžného užívání, přičemž běžným užíváním se rozumí takové užívání, které je pro herní prvek dané (provozovatel neručí za případné následky nesprávného a zakázaného užívání)
 • používání skluzavky v horkém počasí, kdy je její povrch rozpálen na teplotu, při níž hrozí při doteku vznik popálenin
 • vstup na dětské hřiště pokud je herní zařízení nebo vybavení hřiště kluzké nebo je jeho povrch namrzlý
 • přinášet na dětské hřiště střelné zbraně, výbušniny a hořlaviny všeho druhu, nebezpečné látky, ostré a skleněné předměty (vyjma dětských lahví)
 • odkládat a vyhazovat odpadky mimo místa k tomu určená a jakkoliv znečisťovat hřiště a jeho okolí
 • kouřit, konzumovat alkohol, užívat omamné, toxické a psychotropní látky
 • stanovat, nocovat nebo manipulovat s otevřeným ohněm
 • vstup se psy a jinými zvířaty
 • pohybovat se v prostoru dětského hřiště na kolech, kolečkových bruslích, skateboardu apod.

Provozovatel nenese odpovědnost za škody vzniklé nedodržováním tohoto řádu a ostatních předpisů.

V případě nerespektování provozního řádu si majitel a provozovatel vyhrazuje právo vykázat porušovatele z prostoru dětského hřiště.

Případné poškození nebo znečištění dětského hřiště oznamte neprodleně na Farním úřadu CČSH, Husova 400, Kvasice.

Důležitá telefonní čísla:  záchranná služba 155, policie 158, hasiči 150, tísňová linka 112.