Taekwon-Do

 

„Taekwon-Do je bojové umění Koreje, které tě neučí pouze se bránit a útočit, ale nachází v tvém těle i v tvé duši skryté rezervy, odhaluje je a pomáhá ti zbavit se psychických i fyzických neduhů moderní civilizace.

Je to umění boje, které se učíš proto, abys mohl z pozice síly vystupovat na obhajobu spravedlnosti, morálky a práva, na podporu slabých a utlačovaných, když již selžou všechny ostatní prostředky obrany.

Tvé ruce a nohy jsou nejen součástí tvého těla, ale i tvé duše. Nikdy nesmíš zneužít umění svých rukou a nohou proti své duši, proti jakémukoliv vyznání a odlišným názorům. Trénuj Taekwon-Do proto, abys nalezl harmonii těla a duše, abys vždy jednal ve smyslu životní filozofie Taekwon-Do a svým jednáním nikdy nevrhl ani náznak stínu na jméno vznešeného posla míru a spravedlnosti, na korejské bojové umění Taekwon-Do.“

Hwang Ho Yong – vrchní trenér Taekwon-Do pro ČR – 9.dan

 

V Taekwon-Do platí přísný vnitřní řád chování, pořádku a disciplíny, který je vybudován na těchto principech:

 

1.  Respektovat jeden druhého, především osoby starší, ale i žáky s vyšším stupněm technické dovednosti           v Taekwon-Do.

2.  Stydět se za neřest, pomluvy a falešné jednání.

3.  Jednat vždy čestně, slušně a upřímně.

4.  Být ke druhým zdvořilý a vždy se řídit podle zásady: Co nechceš, aby bylo děláno tobě, nedělej druhým, a jak bys chtěl, aby lidé jednali s tebou, tak jednej ty s nimi.

5.  Podporovat právo a lidskost i slabé a utlačované.

6.  Stát za každých okolností na straně spravedlnosti.

7.  Zachovávat pravidla společenského chování

8.  Respektovat majetek druhých.

9.  Nedávat ani nepřijímat jakékoli dary, existuje-li sebemenší pochybnost o jejich původu.

 

Všechny tyto zásady, které by měli cvičenci Taekwon-Do dodržovat, vedou k posilování lidské vzájemnosti, přátelství a obětavosti, učí pokoře a odstraňují prvky sobectví i namyšlenosti. Každý, kdo se chce věnovat bojovému umění Taekwon-Do a dosáhnout v něm určitých výsledků, se musí ztotožnit s těmito myšlenkami a názory, pochopit je a zůstat jim navždy věrný. K respektování těchto principů se žák Taekwon-Do zavazuje tímto slibem:

 

„Budu dodržovat zásady Taekwon-Do“ (ty jsou shrnuty do pěti bodů – zdvořilost, čestnost, vytrvalost, sebeovládání, nezdolný duch).

„Budu respektovat mistra a sonbe“ (sonbe znamená starší žáky nebo žáky s vyšším stupněm technické dovednosti v Taekwon-Do).

„Nikdy Taekwon-Do nezneužiju“ (k obhajobě nízkých a nemorálních cílů a myšlenek).

„Budu bránit svobodu a spravedlnost.“

„Budu vytvářet mírovější svět.“

 

Věrni myšlenkám a morálním principům Taekwon-Do budeme vždy stát na straně spravedlnosti a práva, budeme respektovat osoby starší a nemocné a podle vlastních možností jim budeme pomáhat. Nikdy nezneužijeme bojové umění Taekwon-Do k obhajobě nízkých a nemorálních cílů a myšlenek.“

Generál Choi Hong Hi – zakladatel Taekwon-Do – 9.dan

 

Taekwon-Do, jako i některá další bojová umění (např. Aikido), doporučují jak pediatři a ortopedové, tak i speciální pedagogové. Přínos vidí v tom, že při tréninku se stejnoměrně zapojují svaly na celém těle, uplatňuje se soustředění na pohyb, takže se harmonicky rozvíjí tělesná i duševní stránka osobnosti. Navíc si žáci pěstují i vlastnosti ze zásad Taekwon-Do: zdvořilost, čestnost, vytrvalost, sebeovládání a nezdolný duch – touha překonávat překážky.

             Taekwon-Do v RC Kalíšek cvičíme v úterý a ve čtvrtek a 1x za týden se také scházíme v tělocvičně místní základní školy.

             Více informací o Taekwon-Do najdete na webových stránkách našeho domovského oddílu v Brně: https://www.tkdbrno.cz

nebo na stránkách pobočky Zlín: https://taekwon-do.fame.utb.cz